Češi by za rychlejší dopravu vlakem připlatili raději než obyvatelé Saska

  •  

Byli byste ochotni zaplatit dvojnásobek, pokud by byla vaše cesta do práce dvakrát rychlejší? Kdy se dočkáme toho, že do Prahy z Ústí nad Labem dojedeme za necelou půl hodinu? Jaká rizika může mít výstavba vysokorychlostní trati pro podzemní vody?

Těmito a mnoha podobnými otázkami se zabývala konference v rámci projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR, která se konala v Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jejím předmětem právě byla plánovaná vysokorychlostní vlaková trať spojující Drážďany, Ústí nad Labem a Prahu.

Konference přinesla dosavadní výsledky práce jednotlivých účastníků projektu. Představitelé České geologické služby a Saského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii představili možnosti vedení trasy podkrušnohorského železničního tunelu, jehož výstavba může být z důvodu geologických podmínek poměrně komplikovaná.

Možným nárůstem počtu cestujících a dopady vybudování nové trati na osobní i nákladní dopravu v jednotlivých městech Saska a Ústeckého kraje se zabývali dopravní experti z řad SŽDC, SUDOP a Saského ministerstva průmyslu, práce a dopravy.

Pracovníci UJEP představili první výsledky probíhajícího dotazníkového šetření: „Zdá se, že nové vysokorychlostní spojení mezi Drážďanami, Ústím nad Labem a Prahou bude atraktivní zejména pro cestující, kteří mezi zmíněnými českými městy cestují za prací nebo za studiem. Přeshraniční cesty se týkají spíše příležitostných výletníků, pro které je důležitější cena jízdného než časová úspora. I proto lze z dosavadních výsledků vyčíst větší ochotu českých cestujících zaplatit za rychlejší cestu vlakem vyšší jízdné oproti dotazovaným na saské straně,“ uvedl Vladan Hruška z UJEP v rámci svého příspěvku.

Dotazníkové šetření prováděné ve vlacích, na nádražích a zastávkách v Praze a Ústí nad Labem studenty ústecké univerzity bude dokončeno na jaře 2019, výsledky budou sloužit jako podklad pro další plánování vysokorychlostní tratě a budou představeny široké veřejnosti na dalších akcích v rámci projektu i mimo něj.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*