Den otevřených dveří na UJEP se blíží

Student. Foto: UJEP

Všechny dveře Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem budou dne 26. ledna otevřeny. Na všech fakultách se uskuteční Den otevřených dveří.

Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) poskytnuty veškeré informace týkající se přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 (nabídka studijních oborů, podmínky přijímacího řízení, obsah studijních oborů apod.)

Na UJEP lze studovat na osmi fakultách formou prezenční nebo kombinovanou. Zájemci o studium mohou vybírat ze široké škály bakalářských, magisterských i doktorských studijních programu.

Každá součást UJEP organizuje Den otevřených dveří samostatně ve svých prostorách.

Fakulta sociálně ekonomická Moskevská 54, Ústí nad Labem
Fakulta umění a designu Pasteurova 9, Ústí nad Labem
Fakulta výrobních technologií a managementu Na Okraji 1001, Ústí nad Labem
Fakulta zdravotnických studií Velká Hradební 13, Ústí n. L. Fakulta životního prostředí Králova výšina 7, Ústí nad Labem
Filozofická fakulta Pasteurova 13, Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta České mládeže 8, Ústí n. L.
Přírodovědecká fakulta České mládeže 8, Ústí n. L.

V loňském roce univerzita evidovala 5 953 přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských oborech (v případě „magisterských“ jsou tím myšleny dlouhé magisterské programy, tj. 5leté studium na pedagogické fakultě) a přijato bylo 3 149 uchazečů. V navazujících magisterských oborech bylo podáno 1 587 přihlášek ke studiu, přijato bylo 782 uchazečů. V letošním přijímacím řízení se chystáme přijmout cca 3 500 nových studentů do bakalářských, magisterských a doktorských
studijních programů realizovaných v prezenční nebo kombinované formě.

Přihláška

Na fakultu filozofickou, sociálně ekonomickou, zdravotnických studií a životního prostředí je možné podat přihlášku pouze elektronicky, na ostatní fakulty lze podat jak e-přihlášku, tak přihlášku papírovou. Administrativní poplatek za podání přihlášky je 500 Kč. U papírové přihlášky je rozhodující datum poštovního razítka, které musí být ve vyhlášeném termínu pro podávání přihlášek ke studiu. Tento termín má každá fakulta jiný.

Na co studenty lákají?

1) široké spektrum nabízených studijních programů a oborů –
technické a přírodovědné obory, obory zaměřené na ekologii, ekonomické
obory, pedagogické obory, společensko-vědní obory, obory umělecké, obory
zdravotnické;
2) nízká míra nezaměstnanosti našich absolventů;
3) možnost studovat v zahraničí (v nabídce je až 200 studijních
míst na partnerských zahraničních vysokých školách);
4) bohatý stipendijní program (např. ubytovací stipendium patří
mezi nejvyšší v ČR – až 800 Kč měsíčně);
5) propojení studia s praxí – v mnoha oborech jsou praxe nedílnou
součástí studijních plánů a je v nich studentům dána možnost realizovat
bakalářské či diplomové práce vycházející přímo z potřeb podniků či
jiných institucí;
6) nové auly a moderní výukové prostory v kampusu či nová Vědecká
knihovna UJEP, samozřejmostí je vybavenost a vědecké zázemí jednotlivých
fakult (učebny, laboratoře);
7) možnost volnočasového vyžití pro studenty – studenti mají
možnost využívat sportoviště, zapojovat se do klubů, pěveckých sborů
či dalších studentských aktivit, účastnit se Sportovního dne rektora,
Dnů vědy a umění, Majálesu, plesu univerzity a dalších aktivit Studentské
unie UJEP).

Studijní novinky

Fakulty UJEP nabízejí pro akademický rok 2017/2018 i některé nové studijní obory, jejichž akreditaci získaly na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise v roce 2016.

Nový pětiletý magisterský program nabízí Pedagogická fakulta UJEP. Jedná se o studijní program Speciální pedagogika s oborem Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika, ve kterém student získá dovednosti a znalosti nezbytné pro práci učitele primární školy a učitele speciálních tříd nebo speciálních škol zřízených pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

Na Přírodovědecké fakultě UJEP je otevíranou novinkou bakalářské studium studijního programu Aplikovaná informatika s oborem Informační systémy v kombinované formě (dříve dálkové studium).

Na Fakultě sociálně ekonomické UJEP je pak jako nový otevírán navazující magisterský studijní program Sociální politika a sociální práce se
studijním oborem Řízení v sociální práci.

Zájem a šance uchazečů
Dr. Alena Chvátalová, prorektorka pro studium, udává: „V loňském roce zaznamenal nárůst počtu podaných přihlášek zejména obor Speciální pedagogika – intervence a dále také některé obory přírodovědné a technické (Toxikologie a analýza škodlivin, Energetika – teplárenství) a nelékařský zdravotnický obor Fyzioterapie.“

Největší šance na přijetí je ve vybraných oborech, kde není vypsána přijímací zkouška nebo kde se přijetí váže na výsledky ze střední školy. Vždy platí, že do studia může být přijat pouze uchazeč, který doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ve stanoveném
termínu.

Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete na internetových
stránkách:

http://www.ujep.cz/cz/podle-uzivatele/pro-uchazece/dny-otevrenych-dveri.html

Zdroj: UJEP Ústí nad Labem

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*