Dokáže se Ústí adaptovat na klimatické změny?

Foto: archiv UJEP
  •  

Tři čtvrtiny obyvatel Evropy žijí ve městech, která jsou často zranitelná a nedostatečně připravena na dopady klimatické změny (vlny veder, nedostatek vody, sucho, záplavy). Pátá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu uvádí, že adaptační opatření v městech jsou stěžejní pro úspěšnou adaptaci na změnu klimatu.

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FSE UJEP) řeší projekt Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech. Na prvním participativním semináři s názvem Udržitelná adaptace města Ústí nad Labem na klimatické změny se zainteresované osoby seznámily s potenciálními negativními důsledky klimatických změn na ekosystémy a životní prostředí v Ústí nad Labem a rovněž hovořily o možnostech jejich řešení.

Při společné diskuzi se zástupci samosprávy, státní správy, soukromých firem z regionu a samozřejmě akademické sféry tak byla věnována pozornost zejména identifikaci hlavních problémů spojených s projevy změny klimatu ve městě a potenciálním příležitostem ke zlepšení nynějšího stavu z hlediska současnosti i budoucího vývoje města.

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku FSE UJEP reprezentovala na semináři hlavní řešitelka zmíněného projektu, doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D., která představila význam institucionální analýzy pro řešení diskutovaných problémů.

„V případě Ústí se nad Labem se jedná zejména o problémy souvisejícími s povodněmi, a přívalovými srážkami“, říká řešitelka projektu.

Semináře, který moderovali odborníci z Nadace partnerství z Brna, se zúčastnilo
35 hostů včetně profesorky Jiřiny Jílkové, prorektorky pro vědu UJEP, a náměstka primátorky města Ústí nad Labem Pavla Dufka. Ten upozornil na negativní důsledky klimatických změn a ubezpečil, že zastupitelé města hodlají právě tyto problémy zahrnout do nově vznikajícího územního plánu.

Cílem významného projektu Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech, financovaného programem TAČR OMEGA, je s využitím metodických přístupů ekonomického hodnocení, analýzy stávajících politik (bariér a příležitostí) v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a na základě zhodnocení možností implementace přírodě blízkých opatření ve městech podpořit rozhodovací procesy a rozvoj adaptačních opatření a strategií v pilotních městech (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Brno).

V rámci projektu se jednalo o první seminář, plánována jsou další setkání, na kterých budou  prezentovány průběžné výsledky a diskutován pokrok města v přípravě adaptační strategie na změnu klimatu.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*