Domácí zdravotní péče v krizi. Pojišťovny neplatí a pacienta odmítnout nelze

  •  

Zdravotní pojišťovny nehradí agenturám domácí péče platby za poskytnuté služby v plné výši, a to kvůli limitům, které ukládá úhradová vyhláška. Domácí zdravotní péče pro vážně nemocné lidi se tak stává stále méně dostupnou, ačkoliv je to v rozporu s podstatou domácí péče. Systém totiž nutí poskytovatele této péče k preferování ošetřovatelsky méně náročných pojištěnců.

Agentury domácí péče však mají zájem nadále poskytovat odbornou péči i těm nejnáročnějším pacientům, proto se rozhodly některé z nich spojit síly a zúčastnily se Setkání poskytovatelů domácí zdravotní péče napříč profesními organizacemi, kterou poslední říjnový týden zorganizovala Asociace domácí péče ČR.

„Aktuální situace, ve které se agentury domácí péče nacházejí, je tristní,“ říká Štěpánka Tomsová z ústecké agentury ACME.

Co bylo cílem říjnového setkání?

Na akci se sešlo šedesát devět poskytovatelů domácí péče, zdůrazňuji napříč profesními organizacemi i nezařazené. Koordinátorem akce byla Asociace domácí péče ČR. Vzájemně jsme diskutovali o problémech, na které v naší profesionální praxi narážíme, a zároveň jsme hledali východiska. Cílem bylo dojít ke společnému stanovisku, které je zapsáno v memorandu.

Co přesně poskytovatelům domácí zdravotní péče vadí?

Vlády slibují ve svých programových prohlášeních zavedení předvídatelného, stabilního a průměrným nákladům odpovídajícího systému úhrad pro všechny typy zdravotní péče. Podle principu „za stejný rozsah a srovnatelnou kvalitu péče“ by měla být hrazena stejná úhrada. Vláda by měla zavést pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce a také zavést spravedlivý model přerozdělení pojistného, který zohlední skutečné výdaje na nákladné diagnózy a přinese významné úspory systému. Zatím se to neděje. K opakovaným apelům Asociace poskytovatelů domácí péče ČR jsou pojišťovny i ministerstvo zdravotnictví hluché. Ale pokračujeme v tlaku, nevzdáváme se. Domácí zdravotní péče musí být dostupná pro každého pacienta.

Agenturám vadí, že jim pojišťovny v rámci úhradové vyhlášky neplatí adekvátně jednotlivé ošetřovatelské výkony?

Ano. Segment domácí zdravotní péče je dlouhodobě podfinancovaný. Původní idea, že domácí zdravotní péče je určena převážně pro pacienty s náročnější diagnózou, se vytrácí.  Navíc vzhledem k personálním problémům v lůžkových zdravotnických zařízeních se postupně zvyšují požadavky na zajištění domácí zdravotní péče, co do objemu i náročnosti diagnóz. Ministerstvo zdravotnictví vydává každoročně úhradovou vyhlášku, kde jsou stanoveny maximální limity úhrady na jednoho pojištěnce. Pokud poskytovatel tento limit překročí, nemá nárok na úhradu již provedené péče.

Kvůli tomu musí řada agentur domácí péče dotovat ošetřování pacientů ze svého, což může ohrozit jejich existenci?

Přesně tak. Za tuto, plně lékařem indikovanou péči, agentury totiž musely uhradit mzdy, odvést zdravotní a sociální pojištění, uhradit veškeré režijní náklady a spotřebovaný zdravotnický materiál. Poskytovatelé domácí zdravotní péče, kteří pečovali o náročnější pacienty, se dostali do finančního propadu. Dokonce to došlo tak daleko, že jim pojišťovny neuhradily péči i za několik měsíců. To je pro nás likvidační.

Promítlo se do domácí péče i zvýšení mezd sester v nemocnicích?

To je další velký problém. Stát preferuje zdravotnické pracovníky v lůžkových zařízeních, kde se opakovaně navyšovaly mzdy, na úkor pracovníků v primární péči. Naposledy ministerstvo zvyšovalo mzdy zdravotním sestrám v třísměnných nemocničních provozech. Ale sestřičky působící v domácí zdravotní péči poskytují také péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně svátků. Jejich práce je fyzicky i psychicky vyčerpávající, pracují často v naprosto nevhodném prostředí, pohybují se v noci, v různých lokalitách, musí zodpovědně, rychle a samostatně vyhodnotit situaci a rozhodovat se o nejvhodnějším postupu. Vykonávají profesi nejen všeobecné sestry, ale i řidiče a administrativního pracovníka. Mám velké obavy, že tato situace je z dlouhodobého hlediska neudržitelná.

Co tedy poskytovatelé domácí péče chtějí?

Zrušení regulačních mechanismů v domácí zdravotní péči v úhradové vyhlášce, kterou vydává ministerstvo zdravotnictví. Tato péče je indikovaná lékařem a poskytovatel není schopen a ani nemůže dle smlouvy se zdravotními pojišťovnami objem této péče nějak omezovat.

Takže jde jen o změnu v úhradové vyhlášce?

Nejenom. Také chceme zvýšit mzdové indexy nelékařských zdravotnických pracovníků v seznamu zdravotních výkonů, aby došlo k dorovnání mezd všeobecných sester, které pracují v agenturách domácí péče, na úroveň mezd sester z lůžkových zařízení. Tím by byly zajištěny rovné podmínky.

Jak domácí zdravotní péče probíhá?

Umožňuje nemocným lidem léčit se v pohodlí domácího prostředí namísto toho, aby byli hospitalizováni v nemocnici, nebo nějakém jiném zdravotnickém zařízení. Je prokazatelné, že léčba v domácím prostředí je obvykle kratší a výrazně šetří finanční prostředky zdravotním pojišťovnám. Také oproti hospitalizaci pacienta v nemocnicích eliminuje vznik nozokominálních nákaz, tedy nákaz vzniklých v přímé souvislosti s pobytem v nemocničním prostředí. A jednoznačně má příznivý vliv na psychický stav pacienta, tedy i na urychlení jeho léčby.

Za domácí zdravotní péči pacient neplatí?

Pacient ji neplatí, je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Co je třeba udělat pro to, aby se domácí zdravotní péče nestala pro vážně nemocné nedostupnou?

Jedinou cestou je narovnání úhradové vyhlášky. V letošním roce se změnila v neprospěch poskytovatelů domácí péče. Pojišťovny to vysvětlovaly tak, že v segmentu domácí zdravotní péče dochází k většímu nárůstu spotřebovaných financí oproti ostatním. Jenže to je zapříčiněno demografickým vývojem v celé společnosti, ale i větším povědomím veřejnosti o tomto druhu zdravotní péče. Lůžková zařízení propouští do domácího ošetření pacienty se stále složitějšími diagnózami vzhledem k dobrým a dlouhodobým zkušenostem s agenturami domácí zdravotní péče. Agentury podle zákona i smluv s pojišťovnami nemohou klienta odmítnout. Je to demotivující a vede to k preferování ošetřovatelsky méně náročných pojištěnců, u kterých nehrozí překročení referenčního limitu. Naše agentura ACME ani žádná solidní agentura neodmítne klienta a poskytne mu potřebnou péči, přestože nás to vrhá do finančních problémů.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*