Lídři ANO a Pro!Ústí podepsali koaliční smlouvu. Podívejte se na její text

 •  

Koaliční smlouvu podepsali dnes zástupci ANO Josef Zikmund a za Pro!Ústí Martin Hausenblas. 
„Pokud se zdálo, že koaliční smlouva dvou subjektů, které budou následující čtyři roky řídit město Ústí nad Labem, vzniká poněkud déle, příčina byla jediná: důkladnost, s jakou vznikala,“ řekl Zikmund. Koaliční smlouva obsahuje deset kapitol – otevřenost a transparentnost, hospodárnost, zaměstnanost, bezpečnost, životní prostředí a kvalita života, kultura, sport, doprava,  školství a sociální oblast. „Obsahuje přes padesát programových priorit, na něž je koalice rozhodnuta se soustředit,“ dodal Zikmund.

Všechny oblasti budou dále rozpracovány do detailnějších bodů a zveřejněny do konce tohoto roku v Programovém prohlášení rady města. Zajímavým detailem Koaliční smlouvy, který jde nad rámec zákona, je příslib koaličních zastupitelů z hnutí ANO Ústí n/L a PRO! Ústí, že do tří měsíců po jmenování předloží čisté lustrační osvědčení.

Přílohou koaliční smlouvy je rovněž Etický kodex zastupitelů hnutí ANO Ústí n/L a PRO! Ústí. Jeho součástí je odevzdávání čestných prohlášení o činnostech, majetku, příjmech a darech podle zákona č. 159/2006 o střetu zájmů. „Etický kodex je pro mne velmi důležitý. Chtěli bychom, aby se nám postupně dařilo vrátit do politiky etiku a rádi bychom pomohli ke kultivaci prostředí,“ dodal Hausenblas.

Koaliční smlouvu také podepíší všichni koaliční zastupitelé do zahájená ustavujícího zastupitelstva města, které bude 10.listopadu.

DOKUMENTY:

Koaliční smlouva mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem

Zastupitelé statutárního města Ústí nad Labem za hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem

a

zastupitelé statutárního města Ústí nad Labem za hnutí PRO! Ústí

(dále též jen „smluvní strany“ nebo „koaliční partneři“)

uzavírají na základě výsledků voleb do zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem, které se uskutečnily 10. – 11. října 2014, tuto

koaliční smlouvu:

 1. Úvodní ustanovení
 1. Koalice hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí (dále též jen „koaliční hnutí“) ve statutárním městě Ústí nad Labem (dále též jen „město“) je vyjádřením respektu k vůli voličů, kteří ve volbách do zastupitelstva města ve dnech 10. a 11. října 2014 rozhodli o vítězství hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem (26,08% hlasů) a o druhém místě hnutí PRO! Ústí (17,40% hlasů).
 2. Koalice hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí bude po celé své volební období maximálně otevřená voličům a celé ústecké veřejnosti.
 3. Zastupitelé hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí zvolení do zastupitelstva města přijímají za všechna svá rozhodnutí politickou odpovědnost.
 4. Koaliční partneři na základě této koaliční smlouvy připraví nejpozději do konce roku 2014 programové prohlášení Rady statutárního města Ústí nad Labem.
 5. Programové prohlášení Rady statutárního města Ústí nad Labem podrobí koaliční partneři na konci každého kalendářního roku (počínaje rokem 2015) hodnocení a výsledky hodnocení vždy zveřejní. Bude-li to třeba, doplní koaliční partneři programové prohlášení v návaznosti na provedené hodnocení o další programové body.
 6. Pro zastupitele hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí zvolené do zastupitelstva města je závazný Etický kodex, který je přílohou této smlouvy.
 7. Předpokladem jmenování koaličního zastupitele do veřejné funkce starosty, místostarosty, radního a člena výboru je u zájemce narozeného přede dnem 1. prosince 1971 předložení čestného prohlášení o tom, že v době od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 nebyl příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti ani nebyl evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník. Zájemce, který byl do výše uvedené veřejné funkce jmenován, se zavazuje předložit do 3 měsíců ode dne jmenování tzv. čisté lustrační osvědčení.

 

 1. Priority koaličních hnutí

Programové prohlášení Rady statutárního města Ústí nad Labem rozvede tyto programové priority koaličních hnutí:

 1. Otevřenost a transparentnost
  • Úprava jednacího řádu zastupitelstva tak, aby občané mohli vstupovat do diskuse zastupitelů.
  • Zveřejňování materiálů pro jednání zastupitelstva v dostatečném předstihu, zveřejňování zápisů z jednání rad a zastupitelstva bez zbytečného odkladu. Pořizování (a archivování) přímých přenosů ze zasedání zastupitelstva.
  • Zveřejňování informací o hospodaření města (včetně tzv. rozklikávacího rozpočtu), auditech, prodeji městského majetku, plánovaných investicích, dotacích, personálních změnách.
  • Zavedení transparentního systému veřejných zakázek a výběrových řízení.
  • Zřízení centrální evidence smluv uzavíraných městem či městskými obvody (podmínkou platnosti smluv bude jejich zveřejnění, vyjma omezení stanovených zákonem).
  • Zveřejňování informací o společnostech s majetkovou účastí města (na společnosti a příspěvkové organizace s majoritní účastí města se budou vztahovat stejná pravidla transparentnosti jako na město samotné).
  • Proměna Městských novin v informační servis pro občany.
  • Proměna webu města směrem k aktuálnosti, přehlednosti a interaktivnosti včetně elektronického helpdesku pro občany s garantovanou dobou odpovědi.
  • Zapojení obyvatel do přípravy významných projektů.
 1. Hospodárnost
  • Zpracování analýzy majetku města, jeho efektivního využití a potřebnosti.
  • Posílení průběžné kontroly hospodaření s majetkem města a zodpovědné nakládání s dotacemi udělovanými městem
  • Prověření hospodaření magistrátu, úřadů všech městských částí a organizací vlastněných a spoluvlastněných městem.
  • Prověření výhodnosti smluv s externími dodavateli, zavedení centrálních elektronických aukcí veřejných zakázek zadávaných městem a jeho městskými obvody, i organizacemi s majoritní majetkovou účastí města.
  • Zavedení centrálních elektronických aukcí pro nákupy provozního materiálu a vybavení.
  • Analýza a restrukturalizace dluhového zatížení města.
  • Zpracování strategie a plánu čerpání evropských peněz a jiných dotačních titulů vypsaných na léta 2015 – 2020.
 1. Zaměstnanost
  • Podpora rozvoje podnikání, podpora zpracovatelského a výrobního průmyslu, podpora výzkumu a vývoje zejména v oblasti udržitelných a obnovitelných technologií s důrazem na vznik nových pracovních míst.
  • Úzká aktivní spolupráce s institucemi, které se specializují na vyhledávání nových investic a investorů (doma i v zahraničí).
  • Novelizace analýzy o brownfieldech v katastrálním území města z r. 2010 s důrazem na reálné možnosti jejich dalšího využití a příprava koncepce možného rozšíření ploch vhodných pro novou průmyslovou či jinou výrobu.
  • Podpora kultury a cestovního ruchu na Ústecku jako dalšího zdroje pracovních příležitostí.
  • Podpora místní ekonomiky s důrazem na lokální produkci a spotřebu.
  • Jednání s Úřadem práce a MPSV ČR o výrazném navýšení počtu veřejně prospěšných pracovníků pro pracovní uplatnění sociálně slabých obyvatel Ústí nad Labem.
  • Zohlednění zaměstnávání místních obyvatel jako jednoho z kritérií při zadávání veřejných zakázek.
 1. Bezpečnost
  • Postupné navýšení počtu pracovníků Městské policie Ústí nad Labem (MP) v aktivní službě, restrukturalizace MP a zavedení nového stylu řízení, zpracování kariérního řádu pro městské strážníky.
  • Analýza současného kamerového systému a zefektivnění jeho fungování, popřípadě rozšířeni zejména ve vyloučených lokalitách.
  • Pravidelná kontrola dodržování všech předpisů v ubytovnách a pravidelná kontrola sběren kovového odpadu (s orgány, které mají tyto kontroly v pravomoci).
  • Omezení hazardu včetně minimalizace počtu heren na území města.
 1. Sociální oblast
  • Restrukturalizace dvou magistrátních odborů – odboru školství, kultury a sociálních služeb a odboru sociálních věcí.
  • Zpracování koncepce sociální politiky a její realizace.
  • Zpracování analýzy financování sociálních služeb a návrhu na novou koncepci financování (včetně neziskových organizací).
  • Zpracování koncepce sociálního bydlení s důrazem na posílení role města.
  • Zpracování analýzy sociálně vyloučených lokalit (včetně pasportu stavebně porušených objektů a nelegálních skládek).
  • Zpracování plánu postupu v sociálně vyloučených lokalitách (ve spolupráci se státními orgány, Agenturou pro sociální vyloučení a dalšími specializovanými organizacemi).
 1. Školství
  • Analýza kapacity mateřských škol vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji.
  • Podpora alternativních forem předškolního i mimoškolního vzdělávání (dětské skupiny, kroužky, firemní mateřské školky atd.).
  • Podpora znovuotevření dětských volnočasových center (Krásné Březno, Neštěmice, Severní Terasa, Ústí nad Labem – město).
  • Navázání strategické spolupráce s UJEP, zpracování konkrétního plánu spolupráce.
  • Podpora základních škol s ohledem na obvyklé i speciální potřeby dětí.
  • Rozšíření přeshraniční spolupráce.
 1. Kultura
  • Zpracování dlouhodobé koncepce kulturní politiky města (včetně víceletého financování) s cílem efektivního využití kulturních institucí působících na území města a pestré kulturní nabídky.
  • Vypsání otevřených a transparentních výběrových řízení na ředitele vybraných příspěvkových organizací města.
  • Oživení veřejného prostoru (parky, cyklostezka atd.) s důrazem na aktivní zapojení veřejnosti (ZUŠ, školy, školky, amatérské soubory, kluby seniorů) a ve spolupráci s UJEP.
  • Podpora lokálních tradic (například oživení městských slavností), zapojení občanů a spolků.
 1. Sport a volnočasové aktivity
  • Zpracování dlouhodobé koncepce podpory sportu včetně financování.
  • Důraz na podporu sportu a jiných volnočasových aktivit dětí a mládeže (rozšíření podpory i na kluby a oddíly dosud opomíjené).
  • Vyšší aktivita v dobrovolném svazku obcí Jezero Milada (sledování stavu a financování rekultivací, podíl na organizaci již probíhajících sportovních a rekreačních akcí).
  • Podpora aktivního života seniorů (např. slevy na sportovištích Městských služeb pro držitele „senior pasu“).
 1. Doprava
  • Zpracování strategie rozvoje dopravy ve městě.
  • Podpora zavedení integrované městské a příměstské dopravy a elektronického jízdného.
  • Podpora vysokorychlostní vlakové dopravy a lodní dopravy.
  • Důraz na dostavbu D8 s cílem omezení nákladní dopravy v labském údolí.
  • Podpora cyklistiky jako jednoho ze způsobů dopravy po městě.
  • Zavedení pořádku v parkování s cílem omezení dlouhodobého parkování v centru města, zvýšení výběru parkovného a zlepšení parkovacích možností pro rezidenty.
  • Zpracování variant znovuotevření autobusového terminálu pro meziměstské a dálkové spoje.
  • Revize stavu komunikací ve správě města, zpracování plánu jejich oprav a efektivní údržby.
 1. Životní prostředí a kvalita života
  • Zpracování dlouhodobé strategie rozvoje města za účasti veřejnosti s respektem k udržitelnému rozvoji.
  • Podpora opatření snižujících zátěž životního prostředí včetně snižování emisí skleníkových plynů.
  • Revize systému nakládání s komunálním odpadem s důrazem na třídění a využití jeho jednotlivých složek, včetně bioodpadu, a snížení finanční zátěže města i jeho obyvatel.
  • Zavedení základních pravidel pro tvorbu veřejného prostoru s obnovou respektu k estetickým, historickým a architektonickým hodnotám.
  • Revitalizace ploch města postižených průmyslem, jejich přednostní využití pro další rozvoj města.
  • Regulace reklamy na území celého města.

 

III. Složení orgánů statutárního města Ústí nad Labem

Smluvní strany se dohodly, že v Radě, která bude mít celkem devět členů, bude hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem zastoupeno pěti členy a hnutí PRO! Ústí bude zastoupeno čtyřmi členy. Dále smluvní strany sjednávají, že pozice primátora bude obsazena zástupcem hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a pozice prvního náměstka bude obsazena zástupcem hnutí PRO! Ústí. Smluvní strany se dohodly, že složení rady bude následující:

Primátor       Ing. Josef Zikmund (ANO 2011 Ústí nad Labem)

kompetence: dohled nad strategickým rozvojem města, krizové řízení, kontrolní činnost

 1. náměstek primátora (uvolněný radní):

Martin Hausenblas MBA (PRO! Ústí)

kompetence: dohled nad majetkem města, společnostmi a organizacemi s majetkovým podílem města, zavedení principů průhledného hospodaření a open data

náměstek primátora (uvolněný radní):

Bc. Martin Mata MBA (ANO 2011 Ústí nad Labem)

kompetence: finance a jejich konsolidace, rozpočet, evropské fondy

náměstkyně primátora (uvolněná radní):

Bc. Jana Bohuňková (PRO! Ústí)

kompetence: školství, sociální sféra, zaměstnanost

radní (neuvolněný):                                     

Mgr. David Daduč (PRO! Ústí)

kompetence: strategie rozvoje města s důrazem na územní plán, životní prostředí

radní (neuvolněný):

Pavel Štěpař (ANO 2011 Ústí nad Labem)

kompetence: investice, přeshraniční spolupráce (s důrazem na partnerské město Chemnitz-Německo)

radní (neuvolněný):

Jaroslav Achab Haidler (PRO! Ústí)

kompetence: kultura a cestovní ruch

radní (neuvolněný):

Milan Krejčí (ANO 2011 Ústí nad Labem)

kompetence: doprava, sport

radní (neuvolněná):

Yveta Tomková (ANO 2011 Ústí nad Labem)

kompetence: bezpečnost, prevence kriminality

 

 1. Principy koaliční spolupráce
 1. Smluvní strany prohlašují, že podpoří v zastupitelstvu města svým hlasováním personální a početní složení orgánů tak, jak je uvedeno v předchozím článku smlouvy, a budou podporovat přijetí všech koaličních návrhů vyplývajících z této koaliční smlouvy.
 2. Smluvní strany se zavazují usilovat při naplňování svých programových priorit o nalezení shody ve všech dílčích otázkách. Zavazují se vzájemně konzultovat přípravu všech zásadních dokumentů, rozhodnutí, opatření a usnesení a upozornit v dostatečném předstihu na svou nemožnost hlasovat v konkrétní věci. Případné spory nad konkrétními body připravovanými pro zasedání rady či zastupitelstva budou smluvní strany řešit v dostatečném předstihu a zavazují se přitom udělat maximum pro nalezení shody.
 1. Řešení sporů
 1. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat právo výhrady, kterou může vznést každé z koaličních hnutí, pokud se domnívá, že příslušná záležitost odporuje této koaliční smlouvě. Výhrada musí být vznesena písemnou formou a musí být podepsána nadpoloviční většinou všech zastupitelů hnutí vznášejícího výhradu. Je-li vznesena výhrada, je svoláno dohodovací řízení, které vede dohodovací komise, do níž každé koaliční hnutí deleguje 3 své zástupce. Cílem dohodovacího řízení je dojít ke shodě.
 2. V případě, že se zastupitelé jednoho koaličního hnutí budou domnívat, že zastupitelé druhého koaličního hnutí zásadním způsobem porušili principy koaliční spolupráce, mohou požádat o svolání smírčího řízení. Žádost o svolání smírčího řízení musí být podána lídrovi druhého koaličního hnutí v písemné formě a podepsána nadpoloviční většinou všech zastupitelů hnutí žádajícího o svolání smírčího řízení. Smírčí řízení se uskuteční do 10 kalendářních dnů ode dne podání žádosti a vede ho smírčí komise, do níž každé z koaličních hnutí deleguje 3 své zástupce. O výsledku smírčího řízení se vždy pořizuje zápis, který podepisují všichni členové smírčí komise.
 3. Nepodaří-li se v dohodovacím či smírčím řízení dojít ke shodě, uskuteční se do sedmi dnů od jeho ukončení schůzka lídrů koaličních hnutí. Nedojdou-li k dohodě ani lídři koaličních hnutí, je každé z hnutí oprávněno tuto koaliční smlouvu písemně vypovědět.
 4. Výpověď koaliční smlouvy musí být podepsána tříčtvrtinovou většinou všech zastupitelů koaličního hnutí, které výpověď podává. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi lídrovi druhého koaličního hnutí.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Tato koaliční smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, které byly na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsány všemi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem. U každého z lídrů koaličních hnutí bude po dobu trvání koaliční spolupráce uložen jeden originál koaliční smlouvy.
 2. Zanikne-li mandát zastupitele, který podepsal tuto koaliční smlouvu, bude smlouva předložena k podpisu náhradníkovi, který nastoupil na uprázdněný mandát. Od okamžiku podpisu koaliční smlouvy jsou pro náhradníka její ustanovení závazná.
 3. Veškeré změny této smlouvy s výjimkou přistoupení náhradníka dle předchozího ustanovení musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny všemi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem.
 4. Tato koaliční smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a s výhradou jejího vypovězení je závazná až do konání příštích voleb do zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem.
 5. Smluvní strany se dohodly, že tato koaliční smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 6. listopadu 2014

 

Zastupitelé hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem           Zastupitelé hnutí PRO! Ústí ve statutárním


Příloha koaliční smlouvy:

 

Etický kodex zastupitelů hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem

Preambule

My, kandidáti hnutí ANO a PRO! Ústí, zvolení ve volbách 10. a 11. října 2014 do zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem se zavazujeme, že se budeme řídit všemi ustanoveními tohoto etického kodexu.

 1. Veřejná funkce
 2. Zastupitel je reprezentantem všech občanů města Ústí nad Labem a je jim za výkon této veřejné funkce zodpovědný.
 3. Zastupitel přijímá tuto veřejnou funkci dobrovolně a za její výkon nese plnou politickou odpovědnost.
 4. Zastupitel je povinen účastnit se všech zasedání zastupitelstva, případně jiných orgánů města Ústí nad Labem, kterých je členem. Omluva je možná pouze v souladu s jednacím řádem orgánů, jichž je členem.
 5. Na zasedání zastupitelstva, respektive dalších orgánů, jichž je členem, přichází zastupitel fundovaně připraven. Má právo kvalifikované informace od ostatních členů zastupitelstva požadovat a povinnost sám jim je poskytovat.
 6. Zastupitel nezatajuje skutečnosti, jež jsou mu známy a mohly by mít v konkrétní věci na rozhodování zastupitelstva či jiného orgánu, jehož je členem, vliv.
 7. Při výkonu veřejné funkce a při hlasování postupuje zastupitel nezaujatě, řídí se objektivně zjištěnými skutečnostmi a na mysli má prospěch města Ústí nad Labem a jeho obyvatel.
 1. Střet zájmů, bezúhonnost
 2. 1. Zastupitel nesmí svým jednáním a vystupováním poškodit dobré jméno města Ústí nad Labem a jeho obyvatel.
 3. Zastupitel nezneužívá informace, získané při výkonu funkce, ve prospěch svůj, svých blízkých nebo třetích osob.
 4. Zastupitel nevyužívá výkon veřejné funkce k obohacení sebe, svých blízkých nebo třetích osob.
 5. Zastupitel pravdivě informuje zasedání zastupitelstva (či jiného orgánu, jehož je členem), pokud je projednávána věc, k níž má vztah.
 6. Dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, zastupitel nesmí osobní zájem upřednostnit a nadřadit zájmu města Ústí nad Labem a jeho obyvatel. Osobním zájmem se rozumí takový zájem, který přináší zastupiteli, jeho rodině anebo třetí osobě (ať už fyzické či právnické), s níž zastupitel měl či má obchodní vztahy, nějakou výhodu.
 7. Zastupitelé – veřejní funkcionáři, na něž se vztahuje zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, předají vždy do 30. června následujícího roku oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích formou čestného prohlášení evidenčnímu orgánu pro veřejné funkcionáře (tajemník magistrátu statutárního města Ústí nad Labem). Vedením registru těchto čestných prohlášení bude pověřen právník magistrátu. Do tohoto registru má na základě citovaného zákona právo nahlížet každá osoba, a to bezplatně po písemné žádosti.
 1. Protikorupční jednání
 2. Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, služby či jiná zvýhodnění, které by mohly ovlivnit jeho nestranné rozhodování.
 3. Zastupitel při výkonu své funkce vždy jedná tak, aby se nedostal do situace, v níž by se cítil zavázán službu či laskavost oplatit. Vyhýbá se a předchází situacím, které by mohly vyvolat podezření ze střetu zájmů.
 4. Pokud by byly zastupiteli nabídnuty jakékoliv výhody, odmítne je a kauzu zveřejní.
 5. V případě, že zastupitel zjistí ztrátu nebo újmu na majetku města způsobenou nedbalým, podvodným nebo korupčním jednáním, bez prodlení tuto skutečnost oznámí kontrolnímu výboru zastupitelstva, tajemníkovi magistrátu i příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.
 1. Vztah k občanům
 2. Zastupitel při každém jednání ctí rovnost všech účastníků, lidskou důstojnost a právo každého vyjádřit svůj názor.
 3. Zastupitel si je vědom, že každé jeho jednání může být podrobeno kritice veřejnosti.
 4. Zastupitel je povinen informovat občany a odpovídat jim na otázky, spojené s výkonem jeho funkce, a to pravdivě a srozumitelně. Může odmítnout poskytnout pouze ty informace, které podléhají utajení podle zákona.
 5. Zastupitel vědomě neuvádí v omyl veřejnost, ostatní zastupitele ani úředníky magistrátu či městských částí.
 6. Zastupitel respektuje kvalitní práci úředníků magistrátu a jejich vázanost právními předpisy.
 1. Porušení etického kodexu

Pokud některý zastupitel tento etický kodex závažným způsobem nebo opakovaně poruší, bude se tím zabývat příslušný klub zastupitelů (hnutí ANO Ústí nad Labem nebo PRO! Ústí).


 •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*