Předávání Cen rektora se zpožděním

Foto: Josef Růžička
  •  

S půlročním zpožděním způsobeným epidemiologickou situací předal rektor UJEP Martin Balej Ceny rektora UJEP za rok 2020. Oceněné, kteří loni přišli o každoroční slavnostní ceremoniál, přivítal v náhradním prostoru své kanceláře.

Do 19. ročníku předávání Cen rektora akademickým pracovníkům a studentům za mimořádné aktivity a výsledky dosažené v daném kalendářním roce zasáhla pandemie koronaviru stejně jako do ostatních aktivit napříč celou společností. Ochrana zdraví byla na prvním místě, a tak oficiální ocenění nejlepších pracovníků a studentů za rok 2020 muselo být odloženo.

„Dlouhodobý stav odosobnění všech činností a online provoz způsobily, že dodatečné předání diplomů a osobní setkání s našimi laureáty Ceny za minulý rok jsem vnímal jako velmi cenné chvíle,“ říká rektor Martin Balej.

Ve třech dnech a po třech skupinách předal rektor UJEP 15 Cen rektora za významný přínos, úspěch, ocenění či vědecké, výzkumné i umělecké aktivity v roce 2020.

Cenami rektora hlava univerzity motivuje a podporuje také mladé začínající vědce a umělce UJEP k další práci. Za tím účelem uděluje Ceny pro akademické pracovníky do 35 let. Za rok 2020 byli oceněni mladí vědci za vynikající výsledky v oblasti přípravy nových typů nanomateriálů i jejich kompozitů pro environmetální aplikace či využití v medicínských oborech, v oblasti environmentální ekonomie nebo za veřejné streamování přednášek (projekt FUD STREAMU) okamžitě po nástupu virové epidemie.

Ceny rektora získávají také nadaní studenti místní alma mater, kteří jsou výjimeční nejen ve studiu, ale také ve vědecké, umělecké či sportovní činnosti.

„Byli odměněni ti nejlepší, které přinesl nelehký rok 2020. Byl jsem potěšen mírou jejich nadšení pro studium, tvůrčí aktivity či sportovní výsledky, a zejména tím, že nikdo z nich nepropadá tolik přítomnému pesimismu a pozitivní energie z každého jen sálá,“ vyzdvihuje rektor.

Docent Balej měl v rámci osobních předání příležitost osobně pohovořit se studenty a akademiky věnujícími svůj studijní či odborný zájem široké škále oborů od vizuální kultury, digitálních médií, architektonických realizací interiérů, přes třicetiletou válku, luterskou reformaci, analýzy hormonů a léčiv ve vodách, až po kartografickou vizualizaci, výrobní technologie nebo havárie kovových materiálů.

Za vynikající sportovní výsledky na úrovni republikových reprezentačních týmů při současném studium na UJEP byli oceněni kajakář ve vodním slalomu na divoké vodě, závodnice v badmintonu a reprezentační rekordmanka v plavání.

„Bylo pro mě velmi cenné sdílet s našimi pracovníky a studenty v rámci proběhlých setkání svoje i jejich představy o naší univerzitě. Velice jim děkuji za jejich práci a kvalitní studium,“ uzavírá rektor Martin Balej.

CENY REKTORA UJEP ZA ROK 2020

Cena rektora za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd

prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE, proděkan pro tvůrčí činnost na FSI, 25 000 Kč

Prof. Libor Beneš byl oceněn za vysoké publikační aktivity v oblasti technických věd (12 výstupů s IF) v daném období – 2019/2020: 3 x Q1; 6 x Q2; 3 x Q3. Specializuje se na výrobní technologie, zejména svařování materiálů, a materiálové inženýrství.

Cena rektora za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd pro pracovníka do 35 let

Mgr. Jakub Ederer, Ph.D., pracovník katedry environmentální chemie a technologie FŽP, 15 000 Kč

Mgr. Jakub Ederer, Ph.D., byl oceněn za přínos pro výzkum na FŽP UJEP, vedení studentů bakalářského i magisterského studia na FŽP a PřF a za publikační aktivitu převážně v časopisech s IF kategorie Q1 a Q2. Výzkumně se zabývá přípravou nových typů nanomateriálů i jejich kompozitů pro environmetální aplikace a potenciální využití v medicínských oborech. Některé z těchto nanomateriálů vykazují tzv. enzymatickou mimetickou aktivitu; tj. jsou schopny napodobovat činnost některých přírodních enzymů.

Cena rektora za špičkové a excelentní výsledky v oblasti humanitních a společenských věd

PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D., vedoucí katedry záchranářství a radiologie FZS, 25 000 Kč

Dr. Patrik Cmorej se věnuje problematice neadekvátních výbojů subkutánního implantabilního karidoverter-defibrilátoru indukovaných kompresemi hrudníku. V roce 2020 publikoval jako autor a spoluautor 6 článků v zahraničních impaktovaných časopisech (Jimp), 11 článků v časopisech indexovaných ve Scopus databázi (Jscop), 14 odborných recenzovaných článků (Jost) a 3 odborné monografie. V posledních dvou letech dosáhl Dr. Cmorej ve svém oboru mimořádných tvůrčích a publikačních úspěchů.

Cena rektora za špičkové a excelentní výsledky v oblasti humanitních a společenských věd pro pracovníka do 35 let

Ing. Jan Macháč, Ph.D., pracovník katedry ekonomie a managementu a Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku FSE, 15 000 Kč

Ing. Jan Macháč, Ph.D. získal Cenu rektora za mimořádné vědecké a publikační činnosti v oblasti environmentální ekonomie. V roce 2019 úspěšně získal již třetí vědecký projekt TAČR na UJEP, jehož je hlavním řešitelem za UJEP. Úspěšně se mu daří budovat kolem sebe multioborový vědecký tým a prohlubovat spolupráci nejen s českými, ale taktéž zahraničními pracovišti. Nad rámec vědeckých výstupů v roce 2019 založil a zorganizoval na UJEP první ročník soutěže Czech Envi Thesis (Celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí; https://czechenvithesis.cz/). Do druhého ročníku v roce 2020 bylo přihlášeno již 62 prací z univerzit napříč ČR.

Cena rektora za mimořádný umělecký počin

prof. ak. arch. Jan Fišer, vedoucí ateliéru Design interiéru FUD, 25 000 Kč

Prof. ak. arch. Jan Fišer je uznávaný architekt a designér, jehož tvůrčí činnost je soustředěna především na architektonické realizace a návrhy interiérů, přičemž se zaměřuje na tvorbu interiérových celků, nábytku a svítidel. V letech 2019 a 2020 realizoval série výstav a autorských workshopů gradujících výstavou Náš Transgas v Domě umění Ústí nad Labem (2019) nebo formou participace na skupinové výstavě Nebourat! Podoby brutalismu v Praze v Národní galerii – Veletržním paláci (2020). Mezi jeho další významné realizace patří např. přestavba divadla Olympie či Ypsilon, budova české pojišťovny na Praze 1 nebo interiér restaurace v paláci Zdar v Ústí nad Labem.

Cena rektora za mimořádný umělecký počin pro pracovníka do 35 let

MgA. Zdeněk Svejkovský, pracovník ateliéru Digitální média FUD, 15 000 Kč

MgA. Zdeněk Svejkovský se během jarního lockdownu 2020 spolu s dalšími kolegy zasadil o kontinuitu výuky teoretických předmětů, a to formou veřejného streamování vybraných přednášek.

Projekt FUD STREAMU se setkal s četnými pozitivními ohlasy na sociálních sítích i reálnými odezvami široké veřejnosti. V nelehké výstavní sezoně dále zrealizoval jednu samostatnou výstavu The Pallete of Colours a dvě skupinové výstavy (online výstava INHABITED a na podzim roku 2019 reprezentativní přehlídka Sametová výstava v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem).

Cenu rektora za aplikovaný výzkum

Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D., pracovnice katedry environmentální chemie a technologie FŽP, 25 000 Kč

Dr. Silvie Kříženecká se dlouhodobě zabývá chemií znečišťujících látek a především jejich analýzou ve složkách životního prostředí. Od roku 2015 vede výzkumné centrum CADORAN (Center for Advanced Organic Analysis) založené jako společné výzkumné pracoviště FŽP UJEP a Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. V rámci centra vyvíjí a zavádí do praxe nové analytické metody, včetně jejich akreditace u Českého institutu pro akreditaci. Nedávno zde zavedla metodu pro analýzu hormonů, léčiv a produktů jejich odbourávání ve vodách.

Cena rektora za Knihu roku 2020 v oblasti technické, přírodovědecké a ekonomické

Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D., pracovnice Ústavu technologií a materiálů FSI, 25 000 Kč

Dr. Jaroslava Svobodová byla oceněna za knihu Identifikace příčin havárií kovových materiálů. Odborná kniha je určena v prvé řadě posluchačům strojnických fakult, ale má pomoci i technickým pracovníkům, kteří musí řešit problematiku havárie kovových materiálů a otázky bezpečnosti konstrukčních součástek, respektive konstrukčních celků. Snahou autorky bylo prezentovat nejnovější teoretické i experimentální poznatky z dané oblasti v nejširší škále od korozních poškození až po poškození materiálů v jaderné energetice s uvedením konkrétních případů.

Cena rektora za Knihu roku 2020 v oblasti společenském humanitní a umělecké

prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka FF, 25 000 Kč

prof. Michaela Hrubá byla oceněna za knihu SOLA FIDE-POUHOU VÍROU – Lutherská šlechta na Ústecku a Děčínsku a její kulturní dědictví.

Dvojjazyčná publikace spojená se stejnojmennou výstavou reagovala na aktuální a zejména v německém prostředí zásadní historické výročí. Vystoupení Martina Luthera v roce 1517 stálo na počátku luterské reformace, která předznamenala zásadní změny nejen církevního rázu, ale i celospolečenské změny, které ovlivnili evropský vývoj. Výstava i publikace představily unikátní soubor sakrálních objektů a jejich výbavy na Ústecku a Děčínsku, který nese dodnes stopy luterské věrouky a dokládá existenci drobné šlechty. Fenomén luterské kultury byl pojatý komplexně a nově na příkladu vybraných památek z okruhu sochařství, malířství, dobových knižních i letákových tisků či unikátních dobových dokumentů.

Ceny rektora nejlepším studentům univerzity za mimořádné výsledky v tvůrčí činnosti

  1. místo Bc. Pavel Mlýnek, student navazujícího magisterského programu Geografie na PřF, 5 000 Kč

Pavel Mlýnek se zaměřuje na problematiku vizuální reprezentace prostorově lokalizovaných genealogických dat. Ve své bakalářské práci Propojení a kartografická vizualizace dat nesourodých datových souborů navrhl zcela nové kartografické vyjadřovací metody, resp. znakový klíč pro genealogické mapy a provedl algoritmizaci propojení genealogických dat s prostorovými daty v GIS včetně jejich optimální generalizace. S prací získal 2. místo v celostátní soutěži kvalifikačních prací České geografické společnosti. Již během řešení své práce spolupracoval při kartografické vizualizaci genealogických dat pořízených během kulturně-antropologického výzkumu na Papui Nové Guineji. Na základě svých výsledků byl osloven s žádostí o spolupráci v rámci výzkumného záměru PřF, který je realizován ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

  1. místo MgA. Adéla Bierbaimer, studentka doktorského studijního programu Vizuální komunikace na FUD, 10 000 Kč

MgA. Adéla Bierbaimer ve své tvorbě reflektuje aktuální trendy současné vizuální kultury a zaobírá se teorií vizuálních oborů. V podzimních měsících roku 2019 uspořádala ve spolupráci s Markem Fantou 4. ročník grafického festivalu zaměřeného na současnou ilustraci a komiks (FIK). Pro tuto příležitost navrhla plakát, banner, skládací brožuru, různé reklamní formáty, inzerci, reklamní předměty, sadu propagačních materiálů pro online prostředí, orientační systém a označení festivalových míst. Festival

se opírá o kreativní jedince ústecké umělecké scény úzce spjaté s Veřejným sálem Hraničář a Fakultou umění a designu UJEP. V uplynulé výstavní sezoně se rovněž stala autorkou vizuálního stylu výstav probíhajících v Domě umění Ústí nad Labem: Domov – Heim; Tomáš Rafa – Blokáda extremismu; Eva Pejchalová – Podoby spolupráce.

  1. místo Mgr. Lukáš Sláma, student doktorského studijního programu Historické vědy na FF, 15 000 Kč

Mgr. Lukáš Sláma se ve své disertaci i obecnější odborné profilaci zaměřuje na dějiny období třicetileté

války a militární dějiny včetně logistiky raně novověkých vojsk. V akademickém roce 2019/20 publikoval

6 studií (Jost), z toho dvě v zahraničí, vydal jednu monografii (vydavatelství EPOCHA – https://www.epocha.cz/kniha/lukas-slama-krusne-hory-ve-svedskem-sevreni­prvni-vydani-vazana-s prebalem/) a dvě studie připravil do tisku. Krom své práce na doktorském projektu se podílí též jako administrátor či odborný pracovník na dvou projektech NAKI (Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele, Hartus Montius Mediorum) a je zapojen do projektů SGS realizovaných na FF UJEP.

Ceny rektora nejlepším studentům univerzity za nejlepší sportovní výsledky

  1. místo Pavlína Krpatová, studentka bakalářského studijního programu Fyzioterapie na FZS, 5 000 Kč

Pavlína Krpatová je vrcholovou hráčkou badmintonu (v širším výběru akademické reprezentace ČR) a rovněž členkou VSC (vysokoškolské sportovní centrum). Během posledních pěti let se pravidelně umisťuje na předních příčkách turnajů.

  1. místo Bc. Ondřej Cvikl, student navazujícího magisterského studijního programu Tělesná

výchova a sport na PF, 10 000 Kč

Ondřej Cvikl patří opakovaně mezi TOP 5 českých kajakářů ve vodním slalomu na divoké vodě a toto postavení v roce 2020 potvrdil 3. místem na MČR pod Lipenskou přehradou, navzdory skutečnosti, že v posledním desetiletí patří český kajak K1 na absolutní světovou špičku a v závodě startovali kajakáři patřící mezi světovou elitu. Na tento výsledek navázal hned další den 2. místem v 6. ČP a týden na to 3. místem na Akademickém Mistrovství republiky na Trnávce.

  1. místo Kristýna Horská, studentka bakalářského studijního programu Tělesná výchova a

sport naPF, 15 000 Kč

Kristýna Horská je reprezentantkou ČR v plavání, profiluje se především jako všestranná plavkyně s úspěchy zejména v polohových závodech. Na podzim roku 2020 v hlavním městě Severní Makedonie ve Skopje výrazně překonala na 200 metrů prsa pět let starý český rekord Martiny Moravčíkové vynikajícím časem 2:19.88. Dosáhla tak v tabulkách FINA na 890 bodů. Předchozí rekord Martiny Moravčíkové z evropského šampionátu v Netanji v roce 2015 pokořila Horská o 3.32 sekundy.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*