Promoce má před sebou více než 1 000 absolventů UJEP

Foto: Josef Růžička, archiv UJEP
  •  

Na přelomu června a července získá vysokoškolský titul 1 015 čerstvých absolventů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

V průběhu 5 dnů proběhne 24 slavnostních promocí absolventů osmi fakult ústecké univerzity. Dne 26. 6. 2019 si jako první převezmou diplomy absolventi fakult přírodovědecké a strojního inženýrství, dne 27. 6. 2019 se k nim připojí fakulty sociálně ekonomická, filozofická a umění a designu. Den na to, 28. 6. 2019, odpromují absolventi fakulty životního prostředí. 1. července převezmou diplomy čerství absolventi zdravotnické fakulty (FZS) a budou zahájeny také promoční ceremoniály pro tradičně největší počet absolventů naší pedagogické fakulty. Ty budou pokračovat ještě 2. července posledními třemi promocemi.

Za promoční „svatostánky“ si fakulty již tradičně vybírají osvědčené reprezentativní prostory na univerzitě i ve městě. Nejčastěji míří studenti pro absolventské diplomy na svoji alma mater, do Červené auly Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra Kampusu UJEP, dále pak jsou hojně využívány slavnostní prostory Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem a Císařský sál Muzea města Ústí nad Labem.

Každoroční promoce jsou pro univerzitu největší a zároveň nejslavnostnější aktivitou univerzitního akademického roku. Současně však organizační akcí nebývalého rozsahu. K promočnímu slavnostnímu aktu se letos dostaví 1 015 našich absolventů bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů:

Fakulta sociálně ekonomická (FSE)   195 promujících
Fakulta strojního inženýrství (FSI)    67 promujících
Fakulta umění a designu (FUD)      76 promujících
Fakulta zdravotnických studií (FZS)   133 promujících
Fakulta životního prostředí (FŽP)     45 promujících
filozofická fakulta (FF)     103 promujících
Pedagogická fakulta (PF)    351 promujících
Přírodovědecká fakulta (PřF)      45 promujících

„Mezi promujícími absolventy budou letos poprvé také absolventi doktorského oboru Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání, který uskutečňuje pedagogická fakulta a na jehož realizaci se podílejí přednášející a školitelé také z fakulty přírodovědecké,“ říká prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

Abychom nezapomněli na všechny naše studující, je třeba v závěru zmínit, že svoje slavnostní promoce mají již letos za sebou naši nejmladší z Teen Age University (22. 5. 2019). Naši nejstarší, z Univerzity třetího věku, svoje osvědčení o absolvování studia na U3V UJEP převzali dne 21. 6. 2019.

Obecné informace o promocích, jejich významu a průběhu

Ceremoniál promoce je slavnostní obřad předávání diplomu s udělováním akademických nebo vědeckých titulů, který bývá spojen s řádným ukončením vysokoškolského studia. Jedná se vždy o slavnostní společenskou událost veřejné povahy, které se zúčastní na jedné straně ti, kteří jsou promováni, dále akademičtí funkcionáři (rektor, děkan, prorektoři, promotor, pedel apod.) příslušné školy a v neposlední řadě pak veřejnost – příbuzní a známí promovaných osob.

Vzhledem ke slavnostní povaze události se promoce vždy provádí ve vhodných společenských prostorách. Pokud má příslušná vysoká škola prostory vlastní, nazývají se obvykle aulami. Pokud vysoká škola vlastní vhodné prostory pro konání promocí k dispozici nemá, užívá jiné veřejné společenské síně. Mimořádnosti slavnostní situace odpovídá i sváteční oblečení nejen promujících, ale i hostů.

Ceremoniál promocí je po celá dlouhá léta jen málo pozměňovaný, má určitá pravidla a zvyklosti:

– Ceremoniál nezačne bez akademických funkcionářů: rektora, prorektorů, děkanů, profesorů a pedagogů, kteří jsou oblečeni v talárech – tj. ve slavnostním oblečení, které náleží zastávané funkci.
– Jsou-li všichni na svých místech, jako první promluví děkan. Ve své řeči požádá rektora o svolení k promoci.
– Rektor nebo děkan vysloví souhlas s udělením titulu absolventům.
– Promotor čte slib, který pak absolventi stvrdí slovem „slibuji“ a přiložením dvou prstů na žezlo fakulty/univerzity v rukou pedela.
– Poté promotor nebo děkan předávají diplomy absolventům.
– Zástupce promovaných absolventů zpravidla ještě přednese děkovný projev.
– Když je slavnostní akt u konce, akademičtí funkcionáři odchází v opačném pořadí, než přicházeli. První tedy odchází rektor, poslední absolventi.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*