Univerzita má novou profesorku

Michaela Hrubá po převzetí profesorského dekretu ve Velké aule Karolina; archiv Michaely Hrubé
  •  

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Michaela Hrubá byla jmenována profesorkou. Dne 25. června  převzala profesorský dekret od ministra školství Roberta Plagy ve Velké aule Karlina.

Padesát tři nových profesorů a profesorek obdrželo včera jmenování profesorem. Byla mezi nimi i současná děkanka Filozofické fakulty UJEP profesorka Michaela Hrubá. Slavnostního předávání profesorských dekretů v pražském Karolinu přihlíželo mnoho významných osob českého vysokého školství, mimo jiné rektor Univerzity Karlovy, zástupci Národního akreditačního úřadu i Akademie věd ČR.

„Gratuluji paní děkance k získání profesorské hodnosti. Jsem rád, že ve své akademické dráze dosáhla na metu nejvyšší, což odráží kvalitu její vědecké i pedagogické práce. Nejen že rozšířila počet profesorů na naší univerzitě, ale stala se také motivací pro další akademické pracovníky, kteří k tomuto titulu usilovně směřují,“ říká rektor UJEP doc. Martin Balej.

Profesorský titul je nejvyšší akademická hodnost. Je udělována významným osobnostem, jež ve vědecké a tvůrčí prací dosáhly v jednotlivých oborech významných výsledků v mezinárodním kontextu. Michaela Hrubá se stala profesorkou v oboru České a československé dějiny.

Podmínkou udělení profesorského titulu je nejen dlouhodobé působení ve vědě, ale také pedagogická činnost, výchova další generace odborníků a úspěšné vedení studentů doktorského studia. Jmenování profesorem či profesorkou zároveň předpokládá vysoký odborný i morální kredit, s nímž tyto osobnosti nadále působí nejen v akademické obci, ale i ve veřejném prostoru obecně.

„Za pomoc a podporu na cestě za nejvyšším akademickým titulem musím poděkovat předně své rodině, ale také spolupracovníkům na fakultě a svým studentům, kteří mě inspirují k další práci,“ uvedla M. Hrubá.

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., se zabývá výzkumem starších českých dějin, zejména problematikou kulturních a sociálních dějin pozdního středověku a raného novověku, dějin měst a městské společnosti s akcentem na genderové aspekty, každodennost a zpřístupňování městských pramenů. Pozornost zaměřuje též na regionální dějiny severozápadních Čech a specifika vývoje příhraniční oblasti v kulturním, sociálním i hospodářském kontextu vývoje českého státu.

Na katedře historie FF UJEP garantuje obor Historie a je předsedkyní oborové rady doktorského studia českých dějin. Přednáší starší české dějiny a vede historické a specializační semináře. Během své pedagogické praxe úspěšně odvedla více než 100 kvalifikačních bakalářských, magisterských prací i doktorských prací. Je autorkou téměř sedmdesáti studií či kapitol v knihách, napsala monografii o měšťanských testamentech a nakladatelství Argo vydalo její knihu o životě měšťanek v raně novověkých městech. Již třikrát vyšla její kniha o rodné Peruci, jejíž nové vydání v současné době připravuje. Krom publikační činnosti se také věnuje prezentaci výzkumů formou výstav.

Podílela se například na výstavě „Bez hranic“ o středověkém umění v Krušnohoří, která byla představena roku 2015 ve Valdštějnské jízdárně v Praze, nebo na výstavě k historii a umění severozápadních Čech za vlády Lucemburků prezentované v Regionálním muzeu v Teplicích (2016). V současné době je na zámku v Děčíně prezentována výstava SOLA FIDE/POUHOU VÍROU, která se věnuje luterské šlechtě na Ústecku a Děčínsku a na níž spolupracovala s profesorem Janem Roytem  a severočeským kunsthistorikem Ľubomírem Turčanem. V současnosti také realizuje, ve spolupráci se saskými partnery, projekty zaměřené na výzkum a prezentaci historie a umění krušnohorských horních měst, jejichž cílem je podpořit nominaci Krušnohoří na seznam památek UNESCO.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*