Příspěvek na mobilitu usnadní život. Víte, jak o něj požádat?

  •  

Dostat se z jednoho místa na druhé prostřednictvím hromadné dopravy je pro mnohé často náročné. O to těžší je to pro ty, kteří náročné přesuny musí zvládat i přes svůj handicap. Právě seniorům či lidem s postižením má cestování usnadňovat příspěvek od státu, takzvaný příspěvek na mobilitu. Podle sociální pracovnice střekovského Domova seniorů Máchova Markéty Pojtingerové lidé však často netuší, že na něj mají nárok a jak o něj požádat.

Na co a pro koho je Příspěvek na mobilitu určen?

Příspěvek je určen osobám od jednoho roku věku, které mají nárok na průkaz označený symbolem ZTP nebo ZTP/P, který jim byl přiznán podle platné legislativy po 1. lednu 2014, dále se v kalendářním měsíci za úhradu opakovaně dopravuje, nebo je dopravován a zároveň mu nejsou poskytovány pobytové sociální služby.

Co to znamená konkrétně?

To znamená, že ten, kdo je držitelem průkazu ZTP, případně ZTP/P a využívá služeb taxi, „taxíka Maxíka“, nebo i využije služeb souseda, který se nabídne osobu s průkazem za malou úplatu odvézt k lékaři, do lékárny, na úřady má na tento příspěvek nárok.

Kdo je vlastně zdravotně postiženou osobou?

Osobou se zdravotním postižením se rozumí osoba mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejímu plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatním.

Zmiňujete průkaz ZTP/P, ZTP, TP. Jaký je mezi nimi rozdíl, co tyto zkratky znamenají?

Vlastně samotný název může být trochu zavádějící, protože průkaz se nevydává jen osobám s tělesným typem postižení, nicméně podle rozsahu a závažnosti daného postižení se tyto průkazy rozlišují na tři typy. Průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ (průkaz TP) – těžce postižení, dále průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP) – zvlášť těžce postižení a průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P) – zvlášť těžce postižení/průvodce.

Kde si o příspěvek na mobilitu požádat?

Žádost o příspěvek na mobilitu podáváte na krajské pobočce úřadu práce podle místa svého trvalého pobytu. V Ústí nad Labem se od 1. června nachází na adrese Revoluční 3289/13. Pokud si s vyplněním žádosti nevíte rady, je možné využít Odborného sociálního poradenství. Formulář žádosti o příspěvek na mobilitu získáte buď na příslušné pobočce, respektive kontaktním místě úřadu práce, nebo si jej můžete stáhnout z webových stránek MPSV. Lhůta na vydání rozhodnutí o příspěvku na mobilitu je 60 dnů.

Co dělat v případě, že nesouhlasím s rozhodnutím o příspěvku?

Pokud vám příspěvek na mobilitu nebyl přiznán nebo byl odejmut, můžete do 15 dnů od data doručení rozhodnutí o příspěvku podat odvolání k ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Odvolání se podává prostřednictvím krajské pobočky úřadu práce, respektive kontaktního místa, která vydala rozhodnutí; tato pobočka ještě může své rozhodnutí sama přezkoumat a změnit. Pokud ovšem na rozhodnutí setrvá, předá vaše odvolání k vyřízení nadřízenému orgánu, tedy MPSV. Lhůta na vydání rozhodnutí v odvolacím řízení je 90 dnů.

A co když nesouhlasím ani s výsledkem odvolání?

Pokud nebudete souhlasit ani s výsledkem odvolacího řízení, máte dále možnost podat správní žalobu ke krajskému soudu dle místa svého trvalého bydliště; žalobu lze podat do 2 měsíců od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení. Žaloba, včetně případných příloh, je zasílána ve dvou vyhotoveních. Ale pozor. Vzhledem k tomu, že nárok na příspěvek na mobilitu je přímo vázán na nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P, doporučujeme v případě nepřiznání příspěvku primárně řešit spíše nepřiznání průkazu než příspěvku jako takového.

Jaká je vlastně výše samotného příspěvku?

Standardní příspěvek je 900 korun měsíčně a 2 900 korun měsíčně je zvýšený příspěvek, pokud se jedná o osobu, která využívá po celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci, a tuto skutečnost krajské pobočce Úřadu práce prokázala potvrzením příslušné zdravotní pojišťovny.

Kdy a jakým způsobem příspěvek dostanu?

Příspěvek na mobilitu je vyplácen do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který příspěvek náleží. Takže příspěvek za listopad 2023 byste měli obdržet nejpozději 31. prosince 2023. Způsob výplaty příspěvku záleží na vašem rozhodnutí, příspěvek vám může být vyplácen buď převodem na váš osobní účet, nebo poštovní poukázkou – způsob výplaty příspěvku si volíte již při podání žádosti o příspěvek, na vaši žádost může pak krajská pobočka úřadu práce způsob výplaty změnit. Žádost o změnu způsobu výplaty příspěvku na mobilitu se podává na předepsaném tiskopise, který získáte buď na příslušné pobočce, respektive kontaktním místě úřadu práce, nebo si je můžete stáhnout z webových stránek MPSV.

Jsou nějaké případy, kdy nemám na příspěvek nárok?

Nárok na výplatu příspěvku na mobilitu nemáte v případě, že jste po celý kalendářní měsíc v péči zdravotnického zařízení, jako je nemocnice či lázně. Je ovšem důležité si uvědomit, co je to celý kalendářní měsíc. Podmínka celého kalendářního měsíce je splněna tehdy, pokud jste v daném zařízení i první a poslední den v měsíci. Stačí však to, abyste byli první den v měsíci přijati nebo poslední den v měsíci propuštěni ze zařízení, a podmínka celého kalendářního měsíce splněna není a vám náleží celý příspěvek na mobilitu. Z tohoto důvodu je vhodné plánovat si například pobyt v lázních tak, aby zasahoval do dvou měsíců, a vy jste tak vždy alespoň půl dne v daném měsíci byli doma.

Bc. Markéta Pojtingerová, sociální pracovnice

e-mail: pojtingerova@dsmachova.cz

PŘÍKLAD:

Paní Julie žije sama v panelovém domě na Severní Terase. Vzhledem k vysokému věku a spoustě zdravotních komplikací se již špatně pohybuje. Ačkoli jí syn s rodinou velmi pomáhají – musí sama několikrát do měsíce vyjet do města. Nejčastěji využívá služeb „Taxíka Maxíka“, který jí vyzvedne u bydliště a odveze jí do města. Paní Julie si obstará léky v lékárně, nakoupí v blízké pekárně a dopravce jí opět odveze až do místa bydliště. Dříve jezdila takto po městě městskou hromadnou dopravou. Nyní jí ale nestačí síly, aby došla na zastávku a poté od zastávky opět domů.

Sousedka jí poradila využít toho, že je držitelkou průkazu ZTP a zkusit si požádat o příspěvek na mobilitu. Vnučka paní Julii vytiskla ze stránek MPSV formulář, společně ho vyplnily a odeslaly doporučeně na krajskou pobočku úřadu práce. Na základě této žádosti jí přišlo rozhodnutí o přiznání příspěvku a další měsíc již měla seniorka příspěvek na účtu.

 

K O N T A K T:

DS Střekov s.r.o.

Máchova 1

400 03 Ústí nad Labem

E-mail: honzajkova@dsmachova.cz


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*