Projekt Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami byl ukončen

Student. Foto: UJEP
  •  

Po 36 měsících práce byla 31. května ukončena realizace projektu Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.

V rámci projektu vzniklo celouniverzitní pracoviště, jehož úkolem je informovat cílovou skupinu uchazečů a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a rozvíjet spolupráci v oblasti zpřístupňování studijního prostředí s jednotlivými součástmi univerzity. Centrum také poskytuje standardizovaná servisní opatření, např. individuální konzultace a poradenství, studijní asistenci, adaptaci studijních materiálů, provádění prostorové orientace apod.

Univerzita zároveň prostřednictvím interní směrnice nastavila základní pravidla a postupy směrem k uchazečům a studentům se SVP.

Nedílnou součástí projektu byla informačně osvětová činnost k danému tématu cílená na základní, střední a vyšší odborné školy v regionu, ale i na stávající studenty univerzity. Díky realizovaným akcím se podařilo v řadách studentů probudit zájem o dobrovolnickou činnost, v rámci které mohou být centru, ale i studentům se SVP svými aktivitami nápomocni.

Též se podařilo vytvořit nebo inovovat přes 150 studijních materiálů a realizovat více než 1 500 hodin vzdělávání pro zaměstnance univerzity k tématům blízkým problematice přístupu k osobám s různými typy disabilit a zpřístupňování studijního prostředí. Zaměstnanci univerzity měli možnost účastnit se odborně zaměřených konferencí, ale také exkurzí či pracovních pobytů v organizacích se zkušenostmi se vzděláváním osob se specifickými nároky.

V průběhu realizace projektu byly mimo „měkké“ aktivity realizovány i stavební úpravy s cílem zvýšit přístupnost fyzického prostředí, a to u 5 univerzitních objektů. V rámci této dílčí aktivity byly instalovány plošiny pro vozíčkáře, upraveny toalety, případně instalovány indukční smyčky a provedeny další úpravy přispívající k vyššímu komfortu při užívání dotčených objektů cílovou skupinou.

Mimo uvedené bylo v 10 objektech univerzity vytvořeno celkem 20 pracovišť pro studenty se SVP, která lze díky jejich variabilitě uzpůsobit potřebám konkrétního studenta.

Ač byla realizace projektu ukončena, univerzitní centrum poskytuje své služby uchazečům o studium a studentům i nadále. Univerzita bude své služby v této oblasti rozvíjet i v budoucnu a bude se snažit přístupnost svých objektů a studijních programů zvyšovat tak, aby zdravotní postižení, specifické poruchy učení či psychická onemocnění nebyly překážkami bránícími získat vysokoškolské vzdělání.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*