Rektor rozdal ceny, primátorka stipendium

  •  

Již počtrnácté rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem předal Ceny rektora akademickým pracovníkům a studentům. Další dostali stipendia, například od města Ústí nad Labem.

Od roku 2001 rektoři ústecké univerzity těmito cenami vyjadřují úctu a respekt k vykonané práci zaměstnanců a studentů. Ceny jsou každoročně předávány v konci roku u příležitosti připomenutí narození patrona ústecké univerzity – Jana Evangelisty Purkyně.

Předávání stipendií primátora a starostů má na univerzitě svoji dlouhou tradici. Stipendia jsou předávána již od roku 1996, kdy poprvé předali primátor města Ústí nad Labem a starostové městských obvodů jednorázová stipendia našim nejúspěšnějším studentům. Od roku 2004 se do předávání stipendií zapojili také generální ředitelé významných průmyslových podniků kraje a následovali další.

PŘEHLED UDĚLENÝCH CEN REKTORA ZA ROK 2015:

Ceny rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost
1. místo doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., pracovnice Ústeckého materiálového centra PřF
Doc. Kolská působí na UJEP již 24 let. Dlouhodobě se zabývá výzkumem v oboru fyzikální chemie a nanotechnologie. Její vědecká činnost je poslední roky spojena především s vývojem nanomateriálů pro využití v elektronice a v oblasti tkáňového inženýrství. V roce 2015 získala doc. Kolská, jako členka projektového týmu zabývajícího se vývojem nových speciálních materiálů s upraveným povrchem pro pěstování lidských buněk, prestižní cenu předsedy grantové agentury GAČR. Hlavním řešitelem projektu byl prof. V. Švorčík z VŠCHT Praha.

2. místo prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., proděkanka pro vědu PřF a prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., akademický pracovní katedry technických věd FŽP
Prof. Čapková je autorem 126 původních vědeckých prací publikovaných v impaktovaných mezinárodních časopisech. Tyto práce získaly k dnešnímu dni celkem 1 229 citačních ohlasů. Ve svých pracích se zabývá převážně výzkumem funkčních nanostruktur na bázi vrstevnatých silikátů využitelných jako sorbenty, katalyzátory, konstrukčními resp. antibakteriálními materiály a funkčními nanostrukturami pro senzoriku a optoelektronické aplikace.
Prof. Janoš je autorem více než stovky vědeckých prací, deseti patentů a řady studií a výzkumných zpráv. Jeho práce jsou hojně citovány v odborné literatuře (více než 1 300 citačních ohlasů). Zabývá se vývojem nových materiálů a technologií pro ochranu životního prostředí, hodnocením vlivů průmyslových a jiných činností na životní prostředí a sledováním cizorodých látek v životním prostředí.
Oba pracovníci odborně garantují činnost výzkumné infrastruktury NanoEnviCz – Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost. Tato výzkumná infrastruktura je zahrnuta i do aktualizované Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace.

2. místo doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., akademický pracovník katedry historie FF
Díky jeho činnosti se UJEP v letošním roce zapojila do mezinárodního projektu EU Horizon 2020 s názvem Children Born of War – Past Present Future, který vede University of Birmingham. Cílem projektu je z pohledu různých vědeckých disciplín, v historickém kontextu i v současnosti postihnout fenomén dětí, které se narodily v důsledku různých válečných konfliktů. Martin Veselý dále připravil k 75. výročí konce druhé světové války výstavu a monografii „Zlomená křídla“ (Broken Wings) přibližující osudy amerických letců, kteří byli sestřelení nad oblastní dnešního Ústeckého kraje v letech 1944–1945. Výstava byla mj. představena na Ambasádě ČR ve Washingtonu a v současné době putuje po vojenských základnách v USA.

Zvláštní cena do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti vědeckých a výzkumných aktivit:

Mgr. Ladislav Zilcher, akademický pracovník katedry pedagogiky PF
Mgr. Ladislav Zilcher se velmi aktivně podílí na řešení současné situace inkluzivního vzdělávání a rovných přístupů ve vzdělávání. Spoluorganizoval desítky seminářů pro vedoucí pracovníky škol v celé ČR, garantoval projekt Cesta k inkluzi a úspěšně ho opakovaně prezentoval před decisní sférou ČR. I přes svůj mladý věk se stává uznávaným odborníkem v dané problematice.

Ceny rektora UJEP za uměleckou činnost
1. místo prof. Aleš Veselý, akademický pracovník katedry výtvarné kultury PF
V roce 2015 se zapsal do povědomí veřejnosti dvěma sochařskými projekty s tematikou holocaustu a čtyřmi samostatnými autorskými výstavy konanými u příležitosti umělcových osmdesátých narozenin. V březnu 2015 byla na nádraží Praha Bubny slavnostně odhalena Brána nenávratna, socha stojící na autentickém místě pochodů celkem padesáti tisíc českých Židů do transportů. Druhý sochařský projekt ve veřejném prostoru, památník zesnulým s názvem Zákon nezvratnosti, byl realizován poblíž bývalého krematoria Židovského hřbitova v Terezíně. Ojedinělý cyklus čtyř samostatných autorských výstav projektu Bez začátku, bez konce probíhal v Praze od 2. září do 11. listopadu v Galerii Millennium, v Galerii 1. Patro, v Galerii Zlatá husa a v Galerii Villa Pellé.

2. místo doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., proděkan pro rozvoj a informatizaci FUD
Michal Koleček je autorem koncepce výstavy Ze středu ven – Umění regionů 1985 – 2010, kterou představil v renomované instituci Kunsthalle / Hala umenia v Košicích. Mnohavrstevný kurátorský projekt detailním způsobem obeznámil slovenské publikum s vývojovými zákonitostmi české výtvarné scény konce 20. století a počátku 21. století. Michal Koleček sestavil reprezentativní výběr zástupců regionálních uměleckých center, který kontextualizoval prostřednictvím analytických textů přizvaných teoretiků a rozhovorů vybraných autorů publikovaných v obsáhlé odborné knize i v průvodci výstavou.

3. místo doc. PaedDr. Vladimír Kuželka, akademický pracovník katedry hudební výchovy PF
Cena rektora za uměleckou činnost je doc. Vladimíru Kuželkovi udělena za úspěšnou reprezentaci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na VI. ročníku prestižního mezinárodního sborového festivalu „Musica Sacra a Roma“ v Itálii, kde Dívčí komorní sbor PF získal stříbrné diplomy v kategoriích Musica Sacra a Musica Profana.

Zvláštní cena do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti uměleckých aktivit:

MgA. Iva Štěpánková Tattermuschová, akademická pracovnice katedry designu FUD
Iva Š. Tattermuschová je autorkou koncepce skupinové výstavy katedry Designu FUD nazvané UNPLUGGED – Ready for Catastrophe uskutečněné v Českém centru v Miláně. Z pozice asistentky vedoucího pedagoga ateliéru Design keramiky dokázala Iva Tatermuschová svou nezměrnou tvůrčí energií uplatněnou na poli současného designu propojit aktivity studentů celé katedry designu vedoucí k realizaci společného kurátorského záměru.

Ceny rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti
1. místo Mgr. Jakub Braborec, student studijního programu Nanotechnologie, oboru Aplikované nanotechnologie na PřF
Jakub Braborec během své diplomové práce úspěšně syntetizoval sérii nových halogenových derivátů tzv. boranů. Obzvláště významným objevem bylo nalezení a objasnění modré laserové emise u molekuly anti-B18H22, která byla syntetizována právě Jakubem Braborcem. Tím se z této molekuly stal první molekulární anorganický laserový materiál na světě. O významu práce svědčí i uveřejnění jejích výsledků, ve spolupráci s týmem vědců z Madridu, ve vysoce prestižním časopise Nature communication, kde je Mgr. Braborec uveden jako spoluautor. Tento nový laserový materiál vykazuje vynikající odolnost vůči fotodegradaci, dokonce vyšší než u nejmodernějších komerčně dostupných modrých laserových barviv. Díky ní se snižuje frekvence výměny kapalného média, což následně vede ke snížení nákladů, provozních rizik i environmentálních dopadů důsledků manipulace s rozpouštědly, což tento materiál předurčuje pro komerční využití.

2. místo BcA. Veronika Pechmanová, studentka studijního programu Výtvarná umění, oboru Design na FUD
Veronika Pechmanová je pro rok 2015 nominována na Národní cenu za design. V letošním roce se rovněž účastnila prestižních skupinových výstav v Mnichově (Mladí a úspěšní, České centrum Mnichov) a Miláně (UNPLUGGED – Ready for Catastrophe, České centrum Miláno) nebo Designbloku 2015. Tato studentka se profiluje jako výrazná osobnost s mimořádným výtvarným potenciálem. Jako reprezentant FUD UJEP se úspěšně vřazuje mezi progresivní české designery mladší generace.

2. místo Ing. Jaromír Cais, student doktorského studijního programu Strojírenská technologie, stejnojmenného oboru na FVTM
Jaromír Cais studuje na FVTM již čtvrtým rokem. Za celou tuto dobu je velmi aktivním studentem, který se činorodě a fundovaně zapojoval jak do vědeckých, tak pedagogických aktivit na fakultě. Je spoluautorem dvou patentů z oblasti vývoje a zpracování hliníkových slitin. Mimo výzkumné aktivity je Ing. Cais aktivní také v oblasti publikování. Jeho práce je v odborných kruzích velmi dobře hodnocena a jeho přínosy pro fakultu výrobních technologií jsou nesporné.

Ceny rektora pro studenty UJEP za nejlepší sportovní výsledky v roce 2015
1. místo Patrik Zeman, student studijního programu Tělesná výchova a sport, oboru Tělesná výchova a sport PF
Patrik Zeman je karatista techniky kumite. V letošním roce vybojoval řadu vynikajících umístění. V roce 2015 se stal dvojnásobným vícemistrem České republiky v karate (kumite nad 75 kg a BRH goju-ryu karate) a dále získal titul Vícemistra Akademického mistroství ČR v kumite nad 75 kg. Na Grand Prix Ústí nad Labem 2015 získal 3. místo v kumite jednotlivců do 84 kg. V Národním Poháru seniorů byl v 1. kole na 2. místě v kumite jednotlivců do 84 kg a 3. místě v kumite bez rozdílu hmotnosti, ve 2. kole pak na 3. místě v kumite jednotlivců do 84 kg.

2. místo Jakub Langhammer, student studijního programu Tělesná výchova a sport, oboru Tělesná výchova a sport na PF
Jakub Langhammer je český reprezentant v triatlonu specializující se na vzdálenosti polovičního Ironmana, tj. 1,9 km plavání – 90 km cyklistika – 21 km běh. Na každém závodě Světové série Ironman se vždy umístil na stupních vítězů ve věkové kategorii 18–24 let. Mezi jeho nejcennější umístění v roce 2015 patří 8. místo v oficiálním žebříčku světové série Ironman 70.3, dále 3. místo na Mistrovství Evropy Ironman 70.3, 17. místo na Mistrovství světa Ironman 70.3 a 2. místo na Ironman 70.3 v Pule, kde se kvalifikoval na Mistrovství světa 2016, které se koná ve státě Queensland v Austrálii.

3. místo Edita Vopatová, studentka studijního programu Tělesná výchova a sport, oboru Tělesná výchova a sport na PF
Tato dvaadvacetiletá rodačka z Ústí nad Labem se od dětství věnuje sportovnímu lezení. Za její největší úspěch letošního roku lze bezesporu považovat přelezení cesty „La Bomba“ v obtížnosti Xc. Jedná se o nejtěžší ženský přelez na pískovci v oblasti Labských pískovců. Ze závodní sféry lze z roku 2015 zmínit cenná tři 2. místa v Českém poháru v boulderingu.

 

Cena rektora UJEP za knihu roku 2015
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D., z FF za knihu Dramat Europy, Wojna trzydziestoletnia (1618–1620) a kraje Korony Czeskiej
Kniha Dramat Europy seznamuje polské čtenáře s pohnutým, bouřlivým a vyčerpávajícím vojensko-politickým zápolením mezi znepřátelenými nábožensko-mocenskými tábory první poloviny 17. století, které zachvátilo na kratší nebo delší dobu téměř všechny země evropského kontinentu a které záhy dostalo od politiků a historiků označení třicetiletá válka.

MgA. Romana Veselá z FUD a kolektiv dalších devíti spoluautorů za publikaci Místo sdílené uměním.
Multidisciplinární publikace se zabývá veřejným prostorem, který pozbyl svou primární funkci. V teoretické a praktické rovině reflektuje místo, jeho minulost a přítomnost. Druhá linie postihuje možnosti a současné přemýšlení v teorii umění, designu, vizuální komunikace a zprostředkování umění, aby se nakonec spojily v praxi. Tu představuje kulturní fabrika Armaturka, dialog místa, umění, designu, lidí a společnosti.

Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D., z PF za publikaci Street art.
Publikace na devadesáti šesti stranách představuje street art jako specifický a svébytný umělecký proud, který nás denně oslovuje přímo na ulici. Popisuje street art jako negativně vnímaný společenský jev, jako umělecký proud i jako oblast zájmu teenagerů. Nahlíží na street art v kulturně historickém kontextu a popisuje jeho vznik a vývoj v širším světovém měřítku i ve specifickém prostředí posttotalitních států střední a východní Evropy.

Cena rektora UJEP za aplikovaný výzkum v roce 2015
Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D., proděkan pro studium FVTM
Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D., je společně s prof. Ing. Milanem Apetaurem, DrSc., původce patentu Zařízení pro únavové zkoušky ohybem zaregistrovaného u Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 304633. Majitel patentu je Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zařízení bylo zkonstruováno v rámci projektu GA ČR 101/09/0504.

 

PŘEHLED JEDNORÁZOVÝCH STIPENDIÍ UDĚLENÝCH ZA AKADEMICKÝ ROK 2014/2015:
Stipendium primátorky města Ústí n. L. ve výši 20 000 Kč

David Poustka, student bakalářského studijního programu Aplikované nanotechnologie, oboru Aplikované nanotechnologie na PřF
David Poustka je členem univerzitního výzkumného týmu, který se zabývá vývojem nanovlákenných textilií pro biomedicínské aplikace ve spolupráci s firmou Nanovia Litvínov. V rámci své studentské práce optimalizoval technologické parametry přípravy nanotextilií pomocí technologie Nanospider v Nanovii Litvínov. Jeho práce je významným přínosem pro přípravu netkaných polymerních nanovlákenných textilií pro biomedicínské aplikace, a to jednak pro přípravu kompozitních nanovlákenných textilií modifikovaných léčivými látkami pro krytí ran i pro přípravu nanotextilií využitelných pro tkáňové inženýrství.

Stipendium Statutárního města Teplice ve výši 10 000 Kč
Mgr. Markéta Brožová, studentka studijního programu Historické vědy, oboru České dějiny FF
Mgr. Markéta Brožová se dlouhodobě věnuje výzkumu kulturních a společenských dějin v období normalizace, již čtvrtým rokem především fenoménu československého undergroundu a souvisejícím tématům. Výsledky svého bádání prezentuje nejen formou studií v odborných časopisech, ale i prostřednictvím veřejných přednášek a výstav.

Bc. Simona Lupínková, studentka studijního programu Nanotechnologie, oboru Aplikované nanotechnologie PřF
Simona Lupínková se podílí na vědecké práci z oblasti nanotechnologií, která je významným přínosem pro tkáňové inženýrství. Cílem její práce je vývoj nanostrukturovaných materiálů jako substrátů pro kultivaci tkání. Výzkum je prováděn na katedře fyziky a v Ústeckém materiálovém centru PřF UJEP pod vedením doc. Zdeňky Kolské. Výsledky své práce studentka úspěšně prezentovala na soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie, na konferenci CHISA 2015 a formou článku v odborném impaktovaném časopise.

Lucie Pilařová, studentka studijního programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra na FZS
Lucie Pilařová se od prvního ročníku věnuje práci ve fakultní Laboratoři pro studium chronických onemocnění, konkrétně poradenství laické veřejnosti v oblastech výživy, pohybových aktivit a celkového životního stylu. Aktivně se podílela na výjezdech laboratoře za zaměstnanci malých a středních firem s programem „Den zdraví ve Vaší firmě“. Byla taktéž zapojena do řešení interního grantového projektu FZS UJEP „Detekce kardiovaskulárních rizik u obyvatel Ústeckého kraje“.

Bc. Lucie Růžičková, studentka studijního programu Výtvarná umění, oboru Fotografie a intermediální tvorba v ateliéru Digitální média FUD
Lucie Růžičková se v současné době úspěšně začleňuje do umělecké praxe a získává stále více zkušeností jakožto mladá umělkyně. Aktuálně je hlavní autorkou koncepce ateliérového projektu, který bude v Praze součástí prestižní celonárodní přehlídky mladého umění s názvem „Pokoje IV“. V roce 2015 se zúčastnila třetího ročníku výstavy mezinárodního významu s názvem „Action Auction“. Výstava uměleckých děl českých a polských tvůrců se konala na místní univerzitní půdě a následně pokračovala v polské Poznani.

Stipendium starosty městského obvodu Ústí n. L.-město ve výši 10 000 Kč
Markéta Kežovská, studentka studijního programu Učitelství pro základní školy, oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika na PF
Markéta Kežovská se projevuje nadstandardními výsledky jak na poli studia, tak na poli tvůrčích a organizačních aktivit. Významně se podílela na řešení projektu OPVK „Cesta k inkluzi: Od segregace k pozitivní diverzitě“, který se zabýval problematikou inkluzivního vzdělávání především ve vztahu k regionům zatíženým sociální exkluzí. Dále spolupracovala na 4 projektech studentské grantové soutěže. Je autorkou několika studijních opor a publikací metodického charakteru. Podílí se rovněž na řadě aktivit spojených s životem univerzity, její propagací a akcemi pro studenty.

Stipendium starostky městského obvodu Ústí n. L.-Severní Terasa ve výši 10 000 Kč
Ing. Adriana Semerádová, studentka studijního programu Strojírenská technologie, oboru Příprava a řízení výroby na FVTM
Ing. Adriana Semerádová byla navržena na ocenění za svoji diplomovou práci, ve které se zabývala problematikou výrobních toků slévárenských výrobků, jejich optimalizací, technologickým projektováním a prostorovými studiemi. Toto téma rozpracovala pro konkrétní podmínky firmy KS Kolbenschmidt Czech Republic a. s., pro kterou zpracovala návrhy materiálového toku a jeho optimalizace při výstavbě nové výrobní haly tak, aby bylo dosaženo snížení výrobních nákladů.

Stipendium starostky městského obvodu Ústí n. L.-Neštěmice ve výši 10 000 Kč
BcA. Markéta Oplištilová, studentka studijního programu Výtvarná umění, oboru Design, ateliéru Přírodní materiály na FUD
BcA. Markéta Oplištilová realizovala v roce 2015 před správní budovou areálu Unipetrol „Památník obětem výstavby závodu v Litvínově – Záluží“, a to na základě vítězství v sochařské soutěži. Tento počin se stal výraznou aktivitou studentky spojenou se severočeským regionem. V roce 2015 se studentka též stala jednou z finalistek Ceny EXIT 2015 – renomované soutěže pro studenty vysokých uměleckých škol ČR a SR, kde za svůj projekt Obloha získala nově udílenou cenu diváků.

Stipendium starostky města Trmice ve výši 10 000 Kč

oubrechtova stipendium
Ing. Martin Tulka, student navazujícího studijního programu Hospodářská politika a správa, oboru Regionální rozvoj na FSE
Ing. Martin Tulka byl navržen na ocenění za svou diplomovou práci Hodnocení turistického potenciálu jihovýchodní části správního obvodu obce s rozšířenou působností Děčín, ve které navrhl a detailně zpracoval vlastní řešení cyklistických tras v dané územní oblasti s cílem dostat turistiku i do méně atraktivních území. Výsledná práce je tak z hlediska místní správy využitelným a v praxi realizovatelným dokumentem uplatnitelným zejména při rozhodování veřejné správy v oblasti propagace nebo podpory rozvoje cestovního ruchu.

Stipendium Hospodářské a sociální rady Ústecka pro nejlepšího studenta technických oborů UJEP ve výši 20 000 Kč
Tomáš Kopta, student studijního programu Energetika, oboru Energetika – teplárenství na FVTM
Tomáš Kopta od prvního ročníku dosahuje velmi dobrých studijních výsledků a zařadil se mezi studenty, kteří „táhnou“ obor. Při studiu se zapojil do budování laboratoří katedry energetiky, a to konkrétně do prací na návrhu modulového pracoviště pro měření elektrické soustavy nesouměrného zdroje a souměrné zátěže. Návrh je zaměřen na měřící pracoviště pro měření souměrné třífázové zátěže a dále na realizaci měřícího pracoviště, ověření jeho funkce a vypracování metodiky měřících úloh.

Stipendium ředitele pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Ústí nad Labem pro nejlepšího studenta fakulty zdravotnických studií ve výši 10 000 Kč
Zuzana Urbanová, studentka studijního programu Ošetřovatelství, oboru Porodní asistentka na FZS
Zuzana Urbanová se nad rámec svých studijních povinností aktivně zapojila do přípravy a následně i realizace předporodních kurzů určených pro nastávající matky a jejich rodinné příslušníky. Kurzy byly velmi dobře připraveny, organizovány a vedeny, účastníci oceňovali vysokou profesionalitu, přátelský a lidský přístup. O pozitivním ohlasu u veřejnosti svědčí i fakt, že kurzy již prošlo 60 žen, většinou s partnery. Studentka tak vynikajícím způsobem propagovala jak svou fakultu, tak profesi porodní asistentky.

Stipendium ředitele Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, pobočky Ústí nad Labem a Hradec Králové za nejlepší bakalářskou práci studenta Fakulty zdravotnických studií UJEP ve výši 10 000 Kč
Bc. Tereza Horčicová, studentka studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Fyzioterapie na FZS
Tereza Horčicová je autorkou vynikající bakalářské práce „Fyzioterapie po ablaci prsu“. Práce byla pozitivně hodnocena z hlediska komplexnosti sledování vybrané pacientky od období před operací i opakovaně během následné terapie. Za výjimečné lze označit použití moderních vyšetřovacích metod dostupných ve fakultní Laboratoři pro studium pohybu – kamerového systému Qualisys pro 3D kinematickou analýzu a silové desky Kistler pro vyšetření stability. Výsledkem práce je nebývale komplexní uchopení a zpracování tématu.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*